فرم انتخاب دانشجوی نمونه  تصویب رشته های جدید: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - توسعه منا  فرم هاي مربوطه به وام بلند مدت و كوتاه مدت   پذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه آزاداسلامی واحدمشکین شهربدون داشتن کارت پایان خدمت-20%تخفیف شهریه