فرم مهاي مربوطه به وام بلند مدت و كوتاه مدت   در خصوص استفاده از تجهيزات پژوهشگاه  تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95 - 94   دو رشته جدید مهندسی معماری و مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد   پذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه آزاداسلامی واحدمشکین شهربدون داشتن کارت پایان خدمت-20%تخفیف شهریه