اطلاعیه  اطلاعیه بسیار مهم : کلیه رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فرم های اساتید
فرم های اساتید
ردیف فرم فایل
1      نحوه آماده سازی مدارک جهت اخذ مجوز تدریس         دانلود
2 فرم شماره 1 دانلود
3 فرم عقیدتی دانلود
4      فرم cv دانلود
5       فونتهاي مورد نياز براي فرمها
دانلود
6 پرسشنامه سوالات امتحانیدانلود
7 فایل توانمند سازی اساتیددانلود
8 فایل توانمند سازی اساتیددانلود
کلمات کلیدی :