اطلاعیه  اطلاعیه بسیار مهم : کلیه رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
امور فرهنگی
 

عوض عشايري ازسال1387به عنوان مسئول دفترفرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحـدمشکين شهر فعاليت مي نمايد.

کليه فعاليتهاي مربوط به حوزه فرهنگي ازجمله: برگزاري اردوها،حج عمره دانشجويي،کلاسهاي فوق برنامه، برگزاري همايش،سمينار،مراسم وبزرگداشت ايام ويژه،برپايي نمايشگاهها و .... که براساس بخشنامه هاي ارسالي ازسازمان مرکزي درسطح واحد،منطقه وکشـورانجام مي شـودتوسـط اين دفتربرنامه ريزي واجرامي گردد.برنامه ريزي واقدامات لازم به منظوراشاعه فرهنگ ديني وملي وشناساندن فرهنگ وتمدن پرباراسلام وايران وآشنا ساختن جوانان دانشجوبافرهنگ غني وگوهرباراسلام وتاريخ باعظمت ايران وتقويت فرهنگ كاروتلاش وخودباوري دربين دانشجويان عزيزازجمله اهداف وسياست هاووظايف دفترفرهنگ اسلامي است.درجهت نيل به هدف حاكميت فرهنگ اسلامي وايجادفضاي معنوي درمحيط دانشگاه،تمسك به قرآن كريم واهل بيت عليهم السلام به عنوان دويادگارارزشمند پيامبرگرامي اسلام (ص) وتنهاراه نجات بخش انسانهاازانحراف وكج انديشي وبه عنوان منابع بي بديل ومصون ازخطاونشان دهنده راه مستقيم براي سعادت مادي ومعنوي انسانها��وردتوجه اساسي دربرنامه هاي فرهنگي اين دفتربشمارمي رود.دركنارتبليغ وترويج فرهنگ اسلامي،شناساندن پيشينه درخشان وبا عظمت تارييخي ملت بزرگ ايران ازديگراهداف ورسالت هاي اين دفترمي باشدكه اين شناخت سبب تقويت روحيه خودباوري كاروتلاش وهمچنين مقاومت فرهنگي درمقابل فرهنگ هاي انحرافي بيگانه شده ودانشجويان عزيزرابراي ساختن ميهن اسلامي وكسب برتري درعلوم وفنون پيشرفته به تلاش وكوششي مضاعف رهنمون خواهدنمود.0

اهداف دفترفرهنگ اسلامي

تعميق وتثبيت اعتقادات وباورهاي ديني ومذهبي درذهن وفکردانشجويان ونمودوظهوراصول وارزشهاي اسلامي دررفتارهاي فردي واجتماعي آنان

توسعه وتثبيت فرهنگ قرآن کريم وترويج علوم حيات بخش ائمه اطهاردرفعاليتهاي قرآن وعترت،باايجادزمينه وبسترمناسب ومتناسب باتنوع افکاروسلايق

ايجاديک فضاي ديني معنوي دانشگاه وفراهم شدن محيطي که درعين پويايي وپرسشگري دانشجويان،اعتقادات وارزشهاي اسلامي درآنان غلبه داشته باشد

ايجادفضاي علمي – فرهنگي درهمه بخشهاي دردانشگاه خصوصاًبحش دانشجويي وآموزشي

تلطيف محيط دانشگاهي وارتقاءسطح ديني ومعنوي دانشجويان واستادان

تمسک به ثقلين به عنوان تنهاراه رستگاري

شکوفاکردن استعدادهاي نهفته دانشجويان درمسيرمعارف الهي

تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني براسلامي شدن دانشگاهها

تربيت افرادمتعهدومتخصص براي فعاليتهاي فرهنگ اسلامي

گسترش حوزه تحقيق وپژوهش پيرامون موضوعات کاربردي اسلامي

نهادينه کردن امورفرهنگي دردانشگاه وحذف کارهاي موازي وايجادتفاهم وهمکاري صميمانه وشور وعلاقه بيشتربين مجريان فرهنگي دانشگاه

تغييرواصلاح وضع اخلاقي وپوشش دانشجويان وکارمندان

آموزش الگوها ورفتارهاي ديني به کارمندان ودانشجويان

فرهنگ سازي نماز

فرهنگ سازي پايبندي به معيارهاي اسلامي وانساني

تاثيرثبت فرهنگ ديني واخلاقي دانشگاه برمحيط خارج ازدانشگاه

 

 

کلمات کلیدی :