اطلاعیه  اطلاعیه بسیار مهم : کلیه رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
اوقات شرعی 
 
نام و نام خانوادگی
محمد علی منزلی

دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

حراست واحد

ایمیل: harasat@meshkin-iau.ac.ir

 
کلمات کلیدی :